Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Pályázati felhívás Villányi Művelődési Ház igazgató

Jelentkezési határidő: 2021. jún. 21. | Munkakör: Igazgató

Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Villányi Művelődési Ház igazgatói munkakörének ellátására.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Villányi Művelődési Ház igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

A munkaviszony tartalma:
A jogviszonyra az Mt. szabályai irányadóak. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony heti 40 órás munkaidővel, általános munkarendben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkavégzés helye: 7773 Villány, Baross Gábor utca 13.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében: Villány Város Polgármestere.

A betöltendő munkakör megnevezése:
igazgató

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
A munkaviszony 2021. június 29. napjától 2026. június 29. napjáig terjedő öt év határozott időtartamra jön létre.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat vagy kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység hitelt érdemlő igazolása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat másolata, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának,
  részletes szakmai és vezetési program,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület zárt ülésen történő tárgyalást kére vagy sem

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Villányi Művelődési Ház igazgatói pályázat” megjelöléssel Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 7773 Villány, Baross Gábor u. 13. címre dr. Nagy-Hegedüs Brigitta, a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és személyügyi csoportvezetője részére.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Dr. Nagy-Hegedüs Brigitta, a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és személyügyi csoportvezetője az alábbi elérhetőségeken: telefon: +36 30 180 3684, e-mail cím: hegedus.brigitta@villany.hu

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (veszélyhelyzet fennállása alatt polgármestere) által létrehozott, a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6.§ (1) bekezdése szerinti összetételű bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a következő ülésén (veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester képviselő-testületi hatáskörben, ülés tartása nélkül) dönt a pályázatról.

Feladatok

 • A Villányi Művelődési Ház Villány Város Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmény (költségvetési szerv), a Kult. tv. 77.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti művelődési ház.
 • Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért.
 • Vezetői munkáját a vonatkozó ágazati jogszabályokban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.
 • Feladata az intézmény tevékenységének teljeskörű szakmai irányítása, szakszerű és törvényes vezetése, az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az önkormányzat közösségi színterének működtetése, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

Elvárások

 • büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • iskolai végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés okirattal történő igazolása,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az Intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétének vagy kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzésének hitelt érdemlő igazolása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.
 • egészségügyi alkalmasság.

Előnyök

 • rendezvényszervező munkakör betöltéséhez szükséges középfokú végzettség megléte,
 • B kategóriás jogosítvány.

Amit nyújtunk

 • A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra.

Jelentkezés az állásra

  Támogatott formátumok: jpg | doc | docx | pdfNincs fájl kiválasztva
  Amennyiben probléma lép fel az önéletrajzának csatolásának során, kérjük küldje el nekünk az info@onkormanyzat.villany.hu email címre!

  Megosztás