Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Mohácsi Tankerületi Központ Közlemény

2021. márc. 22.
BeíratkozásKözleményTankerület

Közlemény a Mohácsi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról

A Mohácsi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 202012 (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján, a fenntartó – a 22. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helybe szokásos módon az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről.

A 20202021. tanév rendjéről 272020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §-a alapján

Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2021. április 15. és 16. napja.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban kötelező felvételt biztosító iskola).

Az Nkt. 50.§ (1) bekezdése illetve az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdései alapján a tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt, a döntést írásba foglalja.

Az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A döntéssel szemben Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az EMMI rendelet 83.§ (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdése szerint a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos kérelem tekintetében.

Mohács, 2021. március 12.

Mohácsi Tankerületi Központ
7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
7700 Mohács Pf. 80. 2
+36-69 795-255
mohacs@kk.qov.hu

Megosztás