Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Pályázat főépítész munkakör betöltésére

2022. júl. 28.
ÁllásFőépítész

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal

főépítész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt főépítészeti feladatok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendeletben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, így különösen: Településrendezési eljárások lebonyolítása, településrendezési eszközök elfogadásával, módosításával kapcsolatos eljárásokban való közreműködés. A településkép védelemmel kapcsolatos eljárásokban való közreműködés (pl. szakmai konzultációk, településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárások lebonyolítása, döntés előkészítések). A polgármester jogkörébe tartozó hatósági bizonyítvány iránti kérelmek elbírálásában történő közreműködés, hatósági bizonyítványok előkészítése. A feladatkörhöz kötődően a képviselő-testületi döntések elősegítése érdekében előterjesztések, önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvétel. Településrendezési és településképi tanácsadás, ügyfélfogadás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljeskörű főépítészeti tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A 190/2009. (IX.15.) korm. rendelet 3/A. §-ában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség; településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség vagy építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok – Főépítészi vizsga a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet alapján, vagy a mentesség igazolása (Legalább 8 éves szakmai gyakorlat [190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3/C. §]) ,
 • Eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett 3 éves szakmai tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • főépítészi vizsgáról kiállított bizonyítvány másolata, vagy a mentességet igazoló okirat
 • szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló okirat
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy-Hegedüs Brigitta aljegyző nyújt, a 30/ 180-3684 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7773 Villány, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VSZ/101-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: főépítész.
 • Elektronikus úton dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyző részére a varoshaza@villany.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyzőnél, Baranya megye, 7773 Villány, Fő tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A munkakör megbízási szerződéssel is ellátható.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • villany.hu – 2022. július 28.
 • Villányi Hírmondó facebook oldalán – 2022. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.villany.hu honlapon szerezhet.

Megosztás