Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Pályázat intézményvezetői munkakör betöltésére

2024. jún. 19.
ÁllásIntézményvezető
VILLÁNYI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS
Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat számára meghatározott feladatokat. Az intézményvezető feladatai: Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szociális alapszolgáltatásokkal, illetve gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos, részére meghatározott, illetve az ott nevesített egyéb, az intézmény vezetésével összefüggő feladatokat. Így különösen: Gondoskodik az előírt nyilvántartások vezetéséről, adatszolgáltatások teljesítéséről, tájékoztatási bejelentési kötelezettség teljesítéséről, a panaszok kivizsgálásáról. Beszámolót készít. Kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, hatóságokkal, fenntartókkal. A szociális alapszolgáltatásokkal, gyermekjóléti szolgáltatással összefüggésben vezeti az esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat. Gondoskodik a jelzőrendszeri felelős kijelöléséról. Közreműködik a szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésében. A házi segítségnyújtás keretében dönt a kérelmekről, megállapítja a gondozási szükségletet. Ellátja az ellátott állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos részére meghatározott feladatokat.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
FEOR besorolás:  1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Villány
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás és házi segítségnyújtás feladat ellátására kötelezett.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Vezetői megbízás elfogadása esetén nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség.
Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  •   Büntetlen előélet
  •   Cselekvőképesség
  •   Magyar állampolgárság
  •   Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  •   Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., Főiskola _1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklete vagy 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. melléklet I. Rész szerinti képesítés
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  Kiváló szintű empátia
  határozottság
  lojalitás
  következetesség
  szervezőkészség
  18. életév betöltése
  legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
  257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.5 (3) bekezdésében meghatározott gyakorlat
  nem áll a Kjt 20.5 (2) bekezdés d) pontja szerinti bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
  jogviszony létesítése, vezetői megbízás elfogadása esetén vele szemben nem állhat fenn a Kjt. 41. S. (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
  Alapellátások 1. Család-és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ magasabb vezetőjére meghatározott képesítések valamelyike.
  Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
  Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülés tartása mellett kéri
  Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
Járművezetői engedély kategória:  B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  Szociális gondoskodás, m.n.s., Szociális szakvizsga, családsegítés és házi segítségnyújtás területén szerzett tapasztalat.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
Egyéb pályázati előnyök:
  Felhasználói szintű MC Office (irodai alkalamzások)
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Probléma-megoldó készség (alap)
  Felelősség-vállalás (alap)
  Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
  Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
  Munkabírás (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  Adatkezelési nyilatkozat
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  szakmai program
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  Nyilatkozat büntetlen előéletről
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.20. 16:00
A pályázat elbírálásának módja:  Munkáltató a pályázatot a Kjt. ill. a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szabályai szerint bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.31. 16:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.villany.hu ill. a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.06.19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás