Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

2023. máj. 5.
ÁllásÓvodavezető

VILLÁNYI ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodavezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény munkájának megszervezése, irányítása, képviselete. Az óvodai és bölcsődei ellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az étkeztetéshez kapcsolódóan konyha üzemeltetése, a többcélú intézmény színvonalas, szakszerű működtetése. Pedagógiai- szakmai, tanügy- igazgatási, munkáltatói- személyügyi, gazdasági- adminisztratív feladatok ellátása, megszervezése, ellenőrzése, értékelése. Az intézmény egyszemélyi felelősségű vezetőjeként tevékenységével felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Képviseli a gyerekek, a szülők, a munkatársak, és a fenntartó érdekeit. Közreműködik a fenntartói döntések előkészítésében, és végrehajtja a társulási tanács és a társulási tanács elnöke által meghatározott feladatokat. Az óvodában német nemzetiségi nevelés is folyik.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (7773 Villány, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VSZ/87-3 /2023., valamint a munkakör megnevezését: „Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha Óvodavezetői pályázat”. Személyesen: Mayer István elnök (Baranya Vármegye, 7773 Villány, fő tér 1.) A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Nagy-Hegedüs Brigitta aljegyző nyújt a 06-30/180-3684-es telefonszámon.

A pályázat részeként benyújtandó a nyilatkozat arról, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz, – nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. Amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, benyújtandó az erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Villány

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat kiírója: Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 7773 Villány, Fő tér 1.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1.- 2028. július 31-ig szól. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadó. A munkavégzés helye: Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha 7773 Villány, Rákóczi F. u. 19.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Egyéb végzettség, Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógusi végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban (óvodapedagógus) áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (óvodapedagógus) kinevezhető
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) – Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)

Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

Kommunikációs készség (vezetői)

Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)

Munkatársak motiválása (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.09. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A véleményezési eljárást követően az óvodavezető kinevezéséről a – köznevelésért felelős miniszter és a Villányi Német Önkormányzat egyetértésével – a Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.28. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A társulás tagjainak honlapján (www.villany.hu, www.villanykovesd.hu, www.kisjakabfalva.hu, www.marok.hu; Villány Város és Ivánbattyán Község facebook oldala) valamint a társuláshoz tartozó települési önkormányzatoknál a helyben szokásos módon.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás