Logo HorizontalWoltLogo
Menü

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSE

2022. aug. 15.
RendeletVÁLTOZTATÁSI TILALOM

Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. július 8. napján megtartott képviselő-testületi ülésén a villányi szőlőhegy területét érintő változtatási tilalom elrendeléséről döntött a készülőben lévő Helyi Építési Szabályzathoz kapcsolódóan.

A változtatási tilalom alá eső területeken – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt alakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (7) bekezdése alapján a tilalom nem terjed ki:

„a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési, javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre,

  1. b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
  2. c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
  3. d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra,
  4. e) a honvédelmi és katonai célú területre,
  5. f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.”

Nem kell a rendeletet azoknál az eljárásoknál alkalmazni, ahol a rendelet hatályba lépését megelőzően építésügyi engedélyezési eljárás iránti kérelmet benyújtó ügyfél, a rendelet hatálybalépését megelőző dátummal kiállított településképi véleménnyel rendelkezik, vagy amennyiben a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (3) bek. alapján a településképi véleményt megadottnak kell tekinteni, illetve az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenység, valamint rendeltetésváltozás esetében az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytatott le és a bejelentést tudomásul vette.

A változtatási tilalom az érintett területeken az új helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2025. július 11. napján szűnik meg.

Rendelet LINK

Megosztás